Posts Tagged ‘financijsko računovodstvo’

Instrukcije iz financijskog računovodstva – EFRI – 1.kolokvij

Instrukcije

Financijsko računovodstvo 1 obvezni je kolegij  na 3. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci za smjer financije i računovodstvo i smjer poduzetništvo. Ostali smjerovi mogu odabrati ovaj kolegij kao izborni. Na instrukcijama iz financijskog računovodstva vježbat ćemo: sastavljanje POČETNE BILANCE; KNJIŽENJE POSLOVNIH PROMJENA na kontima glavne knjige (nabava i prodaja dugotrajne imovine, ulaganja u dionice i […]

Instrukcije iz financijskog računovodstva – EFRI 2.kolokvij

Instrukcije iz financijskog RACUNOVODSTVA - EFRI-k2.png

Izvještaj o novčanom tijeku jedan je od pet temeljnih financijskih izvještaja koji pruža informacije o novčanim primicima i izdacima te stanju novca na početku i kraju obračunskog razdoblja. Izvještaj o novčanom tijeku može se sastavljati primjenom direktne ili indirektne metode. Prema direktnoj metodi objavljuju se ukupni primici i izdaci novca razvrstani po osnovnim aktivnostima (poslovnim, […]

Instrukcije iz financijskog računovodstva – EFRI 1.kolokvij

Instrukcije iz financijskog RACUNOVODSTVA - EFRI-k1

Financijska imovina prikazana je u izvještaju o financijskom položaju (bilanca) a može biti dugotrajna i kratkotrajna. Dugotrajna financijska imovina uključuje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (dionice) i dužničke vrijednosne papire (obveznice) te dane zajmove drugim poduzećima. Kratkotrajna financijska imovina uključuje dane kratkoročne zajmove te vrijednosne papire koji služe kao sredstvo plaćanja (čekovi, mjenice, komercijalni i […]

Računovodstvo online poduke – 17.12.2013.-07.01.2014.

<OBAVIJEST> Od 17.12.2013. do 07.01.2014. instrukcije iz RAČUNOVODSTVA održavat će se isključivo preko Skype-a. Pozivamo sve da se na vrijeme prijave i osiguraju svoje termine! mob: 098/ 91 33 975 e-mail: info@poduke-itd.hr www.facebook.com/itd.hr

Instrukcije iz financijskog računovodstva – EFRI – 1. kolokvij

Instrukcije iz financijskog RACUNOVODSTVA - EFRI-k1

Računovodstveni proces započinje analizom poslovnih događaja na temelju izvorne dokumentacije, zatim se navedeni poslovni događaji knjiže u dnevniku i na kontima glavne knjige te se na posljetku sastavljaju financijski izvještaji. Načelo dvojnog knjigovodstva nalaže da se svaki poslovni događaj mora knjižiti na najmanje dva konta od kojih jedan duguje, a drugi potražuje. U praksi može […]