Instrukcije-Računovodstvo financijskih institucija

Racunovodstvo financijksih institucija

Banke i druge financijske institucije dužne su bilježiti sve nastale poslovne promjene (na imovini, kapitalu, obvezama, prihodima i rashodima) u poslovne knjige te na temelju stanja i promjena sastavljati temeljne financijske izvještaje. Za banke, kao i za trgovačka društva, vrijedi Zakon o računovodstvu.

Hrvatska narodna banka donijela je kontni plan koji su dužne primjenjivati sve financijske institucije. Na pripremama za kolegij Računovodstvo financijskih institucijama vježbat ćemo sljedeća knjiženja prema kontnom planu:

  • Razred 0 Materijalna i nematerijalna imovina, trajna ulaganja i otkupljene vlastite dionice
  • Razred 1 Novčana sredstva, plemeniti metali, tekuća potraživanja i interni odnosi
  • Razred 2 Tekuće obveze i interni obračuni
  • Razred 3 Devizna sredstva
  • Razred 4 Plasmani u vrijednosne papire i slične financijske instrumente
  • Razred 5 Plasmani u kredite, depozite i financijski lizing
  • Razred 6 Rashodi i prihodi i financijski rezultat poslovanja
  • Razred 7 Obveze u devizama
  • Razred 8 Obveze u domaćoj valuti
  • Razred 9 Kapital i izvanbilančni zapisi

Tjedan dana prije kolokvija održavat će se samo instrukcije u grupi.

Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.