Novosti - ‘Fakulteti’

Instrukcije iz računovodstva – FMTU

Books

Instrukcije iz računovodstva možete dogovoriti pozivom na broj 098/ 91 33 975. Prijaviti se možete za individualne instrukcije ili instrukcije u paru/grupi. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje termine! Instruktorica: Iva

Instrukcije iz financijskog računovodstva – EFRI – 1.kolokvij

Instrukcije

Financijsko računovodstvo 1 obvezni je kolegij  na 3. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci za smjer financije i računovodstvo i smjer poduzetništvo. Ostali smjerovi mogu odabrati ovaj kolegij kao izborni. Na instrukcijama iz financijskog računovodstva vježbat ćemo: sastavljanje POČETNE BILANCE; KNJIŽENJE POSLOVNIH PROMJENA na kontima glavne knjige (nabava i prodaja dugotrajne imovine, ulaganja u dionice i […]

Instrukcije iz računovodstva – EFRI – K1

Temeljni financijski izvještaji su: bilanca (izvještaj o financijskom položaju), račun dobiti i gubitka (izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti), izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Na pripremama za 1. kolokvij vježbat ćemo: razvrstavanje imovine, kapitala i obveza sastavljanje početne bilance knjiženje poslovnih promjena na kontima glavne knjige korektivna knjiženja na […]

Instrukcije – Računovodstvo troškova – EFRI – ispit

Instrukcije-Racunovodstvo troskova-EFRI

Računovodstvo troškova dio je internog sustava izvješćivanja, a bavi se praćenjem i proučavanjem troškova i učinaka poslovanja. Za razliku od financijskog računovodstva, koje je namijenjeno eksternim korisnicima, računovodstvo troškova pruža informacije za interne korisnike (vlasnici, menadžment…) koje su im potrebne u donošenju poslovnih odluka.   Na pripremama za ispit vježbat će se sljedeći zadaci: razdvajanje […]

Instrukcije – Osnove računovodstva – VELERI – 1.kolokvij

Instrukcije iz osnova racunovodstva-VELERI-1kolokvij

Bilanca predstavlja jedan od pet temeljnih financijskih izvještaja koji daje prikaz stanja imovine, kapitala i obveza na određeni dan. Na temelju podataka iz bilance, otvaraju se početna stanja na T-kontima gdje se kasnije unose sve poslovne promjene koje nastaju unutar poduzeća. Poslovne promjene bilježe se na temelju valjane isprave po načelu dvojnog knjigovodstva. Instrukcije za […]

Instrukcije-Računovodstvo financijskih institucija

Racunovodstvo financijksih institucija

Banke i druge financijske institucije dužne su bilježiti sve nastale poslovne promjene (na imovini, kapitalu, obvezama, prihodima i rashodima) u poslovne knjige te na temelju stanja i promjena sastavljati temeljne financijske izvještaje. Za banke, kao i za trgovačka društva, vrijedi Zakon o računovodstvu. Hrvatska narodna banka donijela je kontni plan koji su dužne primjenjivati sve […]

Instrukcije – Restrukturiranje i Sanacije Poduzeća-EFRI

RiSP

Financijsko restrukturiranje uključuje promjene u strukturi bilance, računa dobiti i gubitka i računa novčanih tokova. Sanacija je postupak koji se provodi kada je poduzeće zapalo u velike financijske teškoće. Kako bi se prepoznalo poduzeće koje je u teškoćama pristupa se analizi temeljnih financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja.   Na instrukcijama iz kolegija restrukturiranje i sanacije […]

Instrukcije iz računovodstva – EFRI – redovni – 2.kolokvij

Instrukcije iz RACUNOVODSTVA - EFRI-k2

Nakon sastavljanja početne bilance, sve pozicije unutar bilance otvaraju se na T kontima. T konto je oblik računovodstvenog računa koji služi za bilježenje nastalih poslovnih promjena. Lijeva strana T konta naziva se “dugovna“, a desna “potražna“. Promjene na T kontima knjiže se sukladno pravilima knjiženja.   Na instrukcijama za 2. kolokvij iz računovodstva vježbat ćemo […]

Instrukcije iz računovodstva – EFRI – redovni – 1.kolokvij

Instrukcije iz RACUNOVODSTVA - EFRI-K1

Prema Zakonu o računovodstvu (NN 109/07, 54/13, 121/14) temeljni financijski izvještaji su: bilanca (izvještaj o financijskom položaju), račun dobiti i gubitka (izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti), izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje. Na pripremama za 1. kolokvij vježbat ćemo: • razvrstavanje imovine, kapitala i obveza • sastavljanje početne bilance […]

Instrukcije iz financijskog računovodstva – EFRI 2.kolokvij

Instrukcije iz financijskog RACUNOVODSTVA - EFRI-k2.png

Izvještaj o novčanom tijeku jedan je od pet temeljnih financijskih izvještaja koji pruža informacije o novčanim primicima i izdacima te stanju novca na početku i kraju obračunskog razdoblja. Izvještaj o novčanom tijeku može se sastavljati primjenom direktne ili indirektne metode. Prema direktnoj metodi objavljuju se ukupni primici i izdaci novca razvrstani po osnovnim aktivnostima (poslovnim, […]